slideshow-img
Zpět  

Sdělení rodičům - zahájení školního roku 2021–2022

Publikováno: před desíti měsíci


info-nah Zahájení školního roku 2021–2022 bude dne 1.9.2021 v 7:45 ve třídách. Harmonogram testování – ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků antigenními testy GENRUI (www.edu.cz/…to-ve-skole/) s frekvencí po sobě:1. – 9. ročník – 1., 6. a 9. 9. 2021

Základní škola Kunčina, okres Svitavy, telefon: 461318326, mobil: 736767762

skola-ilustr Preventivního testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19.
Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrného místa. (Podrobné informace k doložení výše uvedených výjimek obdrží rodiče e-mailem od třídních učitelů.)
• V případě pozitivního výsledku testu nebo v případě zdravotních obtíží v průběhu vyučování bude žák umístěn na izolaci, škola bude kontaktovat zákonné zástupce, kteří pak postupují v součinnosti s praktickým lékařem svého dítěte.
Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování, bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu ve škole, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy.
• Zvýšené hygienické zabezpečení – dezinfekce + papírové utěrky ve třídách, na toaletách a ve školní jídelně, třídy budou častěji větrány a průběžně uklízeny. Žáci budou o provozu dostatečně informováni třídními učiteli.
• Snahou školy je minimalizovat zdravotní rizika – vyučování bude probíhat v kmenových třídách (žáci se budou stěhovat co nejméně), oddělení školní družiny budou co nejvíce homogenní (tvořena žáky jedné třídy nebo ročníku), budou omezeny hromadné školní akce, kde dochází k setkávání žáků různých tříd a ročníků a dalších cizích osob.
Zákonní zástupci a ostatní návštěvníci školy vstupují do budovy s respirátorem, u vstupu použijí připravenou dezinfekci na ruce.
• Pokud nebudou mít respirátor, nebudou do budovy vpuštěni.
• Upozorňujeme rodiče na placení obědů, kódy pro jednotlivé žáky byly sděleny vedoucí stravování v červnu. Sledujte oddíl ŠJ na www. stránkách školy.
Další informace budou zákonným zástupcům rozesílány třídními učiteli e-mailem, dále v elektronické žákovské knížce a také budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách
 školy.

vedení školy dne 26.8.2021

sd-provoz-ilustr-2021