slideshow-img
Zpět  

Environmentální výchova

Publikováno: před sedmi roky


Školní program Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen EVVO) je zpracován jako dlouhodobý strategický dokument, který je dle potřeb školy pravidelně aktualizován. EVVO zahrnuje činnosti související s poznáváním životního prostředí, zaměřuje se především na vztahy mezi životním prostředím a člověkem.

Při tvorbě školního programu EVVO vycházíme z následujících dokumentů: „Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR“, „Metodický pokyn MŠMT k zajištění EVVO (vydaného v r. 2008)“.

Mgr. Zdeňka Kolbábková, školní koordinátor EVVO


-Cíle
-Zapojení do projektu
-M.R.K.E.V.
-Sbírej TONER.CZ
-Evoluce
-Recyklování
-Jeden svět na školáchCíle:

  • praktickými formami výuky podněcovat žáky k poznávání přírody, propojovat informace s osobní zkušeností,
  • vést žáky k poznávání především okolního prostředí regionu,
  • podporovat žáky při řešení problémů souvisejících s životním prostředím a udržitelným rozvojem,
  • vést žáky k ohleduplnosti, odmítání lhostejných či negativních projevů k přírodě,
  • realizovat EVVO nejen ve vyučovacích předmětech, ale také formou projektů a projektových dnů zaměřených na tuto oblast,
  • zajistit komplexní evaluaci EVVO vždy na konci pátého a devátého ročníku,
  • zapojovat se do projektů a soutěží s tematikou EVVO,
  • spolupracovat v rámci EVVO s obcí, rodiči,
  • spolupracovat s environmentálně zaměřenými organizacemi či sdruženími v regionu a v kraji, se středisky ekologické výchovy, aj.,
  • zajistit další vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti EVVO.

Cíle školního programu EVVO realizujeme zejména ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět a Člověk a příroda, přičemž je kladen důraz na mezipředmětové vazby. Je tak vytvořen prostor pro vzdělávání o přírodě a lidské společnosti v širokých souvislostech.


 

ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ
Naše škola je zapojena do několika projektů s environmentální tématikou. Všechny tyto projekty jsou dlouhodobého charakteru.

 

 

M. R. K. E. V.

mrkev

 Od roku 2008 je škola zapojena do sítě škol se zájmem o ekologickou výchovu M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy).

 

 

 

 

SBÍREJ – TONER. CZ

toner Od školního roku 2009/2010 jsme se zapojili do ekologicko – charitativně zaměřeného projektu, který organizuje firma OTTO Office (CZ) s.r.o. Jeho podstatou je sběr prázdných tiskových kazet určených k renovaci. Za námi nasbírané prázdné tonery získá firma OTTO Office s. r. o. peníze, které poukáže na konci sběrného roku na účet Denního stacionáře Slunečnice Pardubice (denní stacionář pro mentálně postižené). 

 

 

 

EVVOLUCE

Projekt Evvoluce je podporován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a jeho cílem je pomáhat školám s výukou tzv. průřezových témat. Těžištěm projektových aktivit je vytváření výukových balíčků na téma environmentální výchovy, které mohou učitelé využívat ve vyučovacích hodinách a zpestřit tak výuku nejen sobě, ale hlavně našim žákům. My jsme se stali partnerskou školou tohoto projektu na konci školního roku 2009/2010.

 

 

RECYKLOHRANÍ

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií. Škola odevzdáváním tohoto materiálu získává od Recyklohraní body, za které může získat spoustu zajímavých cen, např. multimediální výukové programy, sportovní potřeby, mapy atd.JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH

jedensvet Vzdělávací program Jeden svět na školách je realizován díky organizaci Člověk v tísni. Díky tomuto projektu jsme získali řadu velmi kvalitních materiálů v podobě dokumentárních filmů a pracovních listů o aktuálních tématech současného světa, které využíváme zejména v hodinách zeměpisu a přírodovědných praktik. Klíčovými tématy jsou např. nedemokratické režimy, krizové oblasti světa, rasismus, životní prostředí aj.