Logo základní školy Kuncina

Zřizovací listina školské rady

 

 

 

Obec Kunčina,

na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání/ dále jen školský zákon/ a § 94 odst. 2, písmeno g, vydává tuto :

ZŘIZOVACÍ LISTINU ŠKOLSKÉ RADY

Článek I.

Název: Školská rada při ZŠ Kunčina 248, okres Svitavy

Článek II.

1. Školská rada má šest členů / viz příloha ke zřizovací listině/
2. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků , pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
3. Ve své činnosti se řídí § 167 a §168 školského zákona a jednacím řádem školy.
4. Školská rada se zřizuje ke dni :

Příloha: Seznam jmen a adres členů školské rady

V Kunčině dne:

starosta obce Kunčina v.r.


Napsal L. Souček, tisk, přečteno 236x

Design by: Petr Újezdský -UJOSOFT (bobobubo) © 11/2011       Stránky běží na RS2 RC 5.3